Privacy Policy

Terrecotte (Europe)/Benelux

M. Wibautstraat 16, 1628 PJ Hoorn NL

Algemene verordening gegevensbescherming (AVG) - Conform deze nieuwe wetgeving verklaart Terrecotte (Europe)/Benelux, M. Wibautstraat 16, 1628 PJ Hoorn dat zij de grootst mogelijke zorgvuldigheid betracht ten aanzien van de registratie van uw persoonsgegevens. Uw gegevens worden met uw toestemming door ons geregistreerd ten behoeve van en met als enige doel om onze produkten onder uw aandacht te brengen en eventuele ordergegevens zo nauwkeurig mogelijk vast te leggen.

Als verwerkingsverantwoordelijke registreert en deelt Terrecotte (Europe)/Benelux uit bedrijfsmatig oogpunt met specifieke en daartoe wegens specifiek gesloten overeenkomsten gerechtigde handelspartners binnen en buiten de Europese Unie tot aan de beëindiging van haar onderneming handmatig vanuit social media en middels email, website en webshop dashboards in Windows Word/Excell-documenten en emailprogramma(‘s): bedrijfsnaam, naam en voorletters van de contactpersoon, correspondentie- en leveringsadres, telefoonnummer(s), emailadres(-sen) en (bij bezoek aan onze websites) IP-informatie. Conform ons gegevensbeschermingsbeleid zoals gedicteerd door de AVG heeft u recht op inzage, wijzigen, wissen, ontvangen van en bezwaarmaking tegen alle geregistreerde gegevens, evenals het recht om een klacht in te dienen bij de Autoriteit Persoonsgegevens. In het onwaarschijnlijke geval dat zich onverhoopt een datalek mocht voordoen, dan melden wij dat onverwijld aan de betrokkenen en aan de Autoriteit Persoonsgegevens.

Uit ons bestaande contact met u en aan de hand van uw bezoek aan onze website(s) hebben wij geconcludeerd dat u conform de hierboven beschreven informatie toestemming verleent voor de verwerking van de genoemde gegevens door onze onderneming. Wenst u uw toestemming tot verwerking van uw persoonsgegevens door onze onderneming in te trekken en/of wenst u uit ons gegevensbestand te worden verwijderd, dan verzoeken wij u vriendelijk dit aan ons door te geven via ons emailadres terrecottebenelux@gmail.com.

 

General Data Protection Regulation (GDPR) – General Data Protection Regulation (AVG) - In accordance with this new legislation, Terrecotte (Europe) / Benelux, M. Wibautstraat 16, 1628 PJ Hoorn declares that it is exercising the greatest possible care with regard to the registration of your personal data. Your data will be registered by us with your permission for the sole purpose of bringing our products to your attention and recording any order data as accurately as possible.

As a controller, Terrecotte (Europe) / Benelux registers and shares from a business point of view with specific and, for that purpose specifically contracted trading partners inside and outside the European Union until the termination of its business manually from social media and through email, website and webshop dashboards in Windows Word / Excell documents and e-mail program (s): company name, name and initials of the contact person, correspondence and delivery address, telephone number (s), e-mail address (s) and (at visiting our websites) IP information. In accordance with our data protection policy as dictated by the AVG, you have the right to access, modify, delete, receive and object to all registered data, as well as the right to file a complaint with the Dutch Data Protection Authority. In the unlikely event that a data breach may occur, we will report this immediately to the data subjects and to the Dutch Data Protection Authority.

From our existing contact with you and on the basis of your visit to our website (s) we have concluded that you consent to the processing of the aforementioned information by our company in accordance with the information described above. If you wish to withdraw your consent to the processing of your personal data by our company and / or wish to be removed from our database, we kindly request you to inform us via our email address terrecottebenelux@gmail.com.

Powered By OpenCart
Terrecotte Europe © 2018