Terms & Conditions

ALGEMENE LEVERINGSVOORWAARDEN

 
INLEIDENDE BEPALING
1. Deze Algemene leveringsvoorwaarden zijn van toepassing indien de partijen dit schriftelijk of anderszins overeenkomen. Indien de Algemene Voorwaarden op een contract van toepassing zijn, dient elke wijziging in of afwijking van deze voorwaarden schriftelijk te worden overeengekomen. De onder deze Algemene leveringsvoorwaarden te leveren zaak (zaken) wordt (worden) hierna aangeduid als het ‘’Product’’. Indien in deze Algemene leveringsvoorwaarden de uitdrukking ‘’schriftelijk’’ wordt gebruikt, betekent dit door middel van een door beide partijen ondertekend document, door een brief, een telefax, een e-mail, webshop of elke andere door de partijen overeengekomen wijze.
 
PRODUCTINFORMATIE
2. In de algemene productdocumentatie en prijslijsten opgenomen informatie en specificaties, al dan niet in digitale vorm, zijn slechts bindend voor zover er naar is verwezen.
 
LEVERING, RISICO-OVERGANG
3. De overeengekomen handelsvoorwaarde wordt uitgelegd volgend de INCOTERMS, zoals van kracht bij de totstandkoming van het contract. Indien geen specifieke handelsvoorwaarde is overeengekomen, geschiedt de levering ‘’Af Fabriek’’ (EXW). Indien bij levering ‘’Af Fabriek’’ de Leverancier op verzoek van de Koper de verzending van het Product naar de plaats van bestemming op zich neemt, gaat het risico uiterlijk bij de overdracht van het Product aan de eerste vervoerder over, tenzij anders overeengekomen. 
 
LEVERTIJD. OVERSCHRIJDING VAN DE LEVERTIJD
4. Indien de contractpartijen geen specifieke leveringsdatum, maar een bepaalde termijn voor de levering zijn overeengekomen, gaat deze termijn in zodra het contract wordt aangegaan en bij de totstandkoming van het contract de verschuldigde betalingen zijn verricht. 
 
5. Indien de Leverancier voorziet dat hij het Product niet volgens de overeengekomen levertijd zal kunnen leveren, stelt hij de Koper hiervan onmiddellijk schriftelijk op de hoogte, met opgave van de reden en zo mogelijk de datum waarop levering kan worden verwacht. 
 
BETALING
6. Ongeacht de wijze van betaling wordt betaling niet geacht te hebben plaatsgevonden dan nadat het volledige bedrag onherroepelijk op rekening van de Leverancier is bijgeschreven. 
 
7. Bij gebreke van betaling kan de Leverancier, na schriftelijke mededeling aan de Koper, de uitvoering van de levering opschorten totdat hij betaling heeft ontvangen. Indien de Koper het verschuldigde bedrag niet binnen 14 dagen heeft betaald, heeft de Leverancier het recht het contract te beëindigen door een schriftelijke mededeling aan de Koper en heeft hij recht op vergoeding van de door hem geleden schade. De vergoeding bedraagt ten hoogste de overeengekomen koopprijs. 
 
EIGENDOMSVOORBEHOUD 
8. Het Product blijft eigendom van de Leverancier tot volledige betaling van de koopprijs heeft plaatsgevonden. 
 
AANSPRAKELIJKHEID VOOR GEBREKEN
9. Schade veroorzaakt tijdens transport van leverancier naar de Klant worden zo spoedig mogelijk schriftelijk dan wel middels foto’s van de schade door de Koper bij de Leverancier gemeld. Deze melding dient in ieder geval de dag na levering plaats te vinden. Indien de koper een gebrek niet binnen het gestelde termijn schriftelijk aan de Leverancier meldt, verliest hij zijn recht op het wegnemen van het gebrek dan wel vergoeding voor het gebrek. 
 
10. Zodra de Leverancier een melding ontvangt, dient hij het gebrek zo spoedig mogelijk en voor eigen rekening te repareren. 
 
11. Indien ondanks de melding van de Koper geen gebrek wordt gevonden waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, heeft de Leverancier recht op vergoeding van de voor hem als gevolg van deze melding ontstane kosten. 
 
12. Tenzij anders is overeengekomen, geschiedt het noodzakelijke vervoer, naar de Leverancier en terug, van het Product en/of gedeelten daarvan voor het wegnemen van gebreken waarvoor de Leverancier aansprakelijk is, voor rekening en risico van de Leverancier. De Koper dient de aanwijzingen van de Leverancier met betrekking tot dit vervoer in acht te nemen.                                               
 
13. Tenzij anders is overeengekomen, komen bijkomende kosten van reparatie en vervoer, die voor de Leverancier ontstaan doordat het Product zich op een andere plaats dan in het contract genoemde bestemming of – indien geen plaats van bestemming is genoemd -  de plaats van levering bevindt, ten laste van de Koper.
 
14. De Leverancier is niet aansprakelijk voor gebreken die voortvloeien uit door de Koper geleverde bijproducten. 
 
15. De aansprakelijkheid van de Leverancier voor gebreken is beperkt tot schade welke is ontstaan gedurende het transport van leverancier naar Koper/Dealer. Deze beperking sluit aansprakelijkheid uit voor elke andere uit het gebrek voortvloeiende schade, met inbegrip van gederfde winst en andere gevolgschade. 
 
OVERMACHT
16. Elke contractpartij heeft het recht de uitvoering van zijn contractuele verplichtingen op te schorten voor zover deze uitvoering wordt verhinderd of onredelijk bezwarend wordt gemaakt door één van de volgende omstandigheden: arbeidsconflicten en elke andere omstandigheid buiten de macht van de contractpartijen, zoals brand, oorlog, uitgebreide militaire mobilisatie, opstand, opvordering, beslag, embargo, beperkingen op het gebruik van energie, alsmede gebreken of vertraging in de leveringen door toeleveranciers die het gevolg zijn van één van de in dit artikel genoemde omstandigheden. Een in dit artikel genoemde omstandigheid, ongeacht of deze zich vóór of na de totstandkoming van het contract voordoet, geeft slechts recht tot opschorting indien haar gevolgen op de uitvoering van het contract ten tijde van de totstandkoming van het contract niet voorzien konden worden.    
 
17. De contractpartij die zich beroept op overmacht dient de andere contractpartij onverwijld schriftelijk op de hoogte te brengen van het optreden en het ophouden van zodanige omstandigheid. Indien overmacht de nakoming van de verplichtingen door de Koper verhindert, vergoedt deze de door de Leverancier gemaakte kosten voor het veiligstellen en beschermen van het Product. 
 
18. Ongeacht de overige gevolgen die uit deze Algemene leveringsvoorwaarden zouden voortvloeien, heeft elke contractpartij het recht het contract door schriftelijke mededeling aan de andere contractpartij te beëindigen indien de uitvoering van het contract langer dan zes maanden wordt opgeschort. 
 
GEVOLGSCHADE
19. Tenzij anders in deze Algemene leveringsvoorwaarden is vermeld, is een contractpartij niet tegenover de andere aansprakelijk voor gederfde winst, vermindering van gebruiksmogelijkheden, commerciële schade of voor welk gevolgschade of indirecte schade dan ook. 
 
GESCHILLEN EN TOEPASSELIJK RECHT
20. Alle geschillen die voortkomen uit of verband houden met het contract zullen in eerste en hoogste instantie worden beslecht volgens de Arbitrageregels van de Internationale Kamer van Koophandel door één of meer scheidsrechters, benoemd in overeenstemming met deze regels.
 
21. Het contract is onderworpen aan het materiële recht van het land van de Leverancier. 
 
 
GENERAL TERMS TERRECOTTE BENELUX & DENMARK PRELIMINARY DETERMINATION
 
1. These General Conditions shall apply when the parties agree in writing or otherwise. When the General Conditions apply to a contract, any change should be in or deviation from these conditions in writing. The item to be delivered under these General Terms and Conditions (business) is (are) hereinafter referred to as the '' Product ''. If the expression 'used' in writing '' in these Terms & Conditions, it means by a document signed by both parties, by letter, fax, email, shop or any other method agreed by the parties.
 
PRODUCT 2. Information included in the general product documentation and price lists and specifications, whether or not in digital form, are binding only to the extent it refers to.
 
DELIVERY, RISK TRANSFER 3. Any agreed trade term shall be construed as in force at the conclusion of the contract. Following the INCOTERMS If no trade term is specifically agreed, the delivery shall be "Ex Works" (EXW). If upon delivery 'Ex Works'' the Supplier at the request of the Purchaser, undertakes to send the Product to the place of destination in itself, the risk is later than the transfer of the Product to the first carrier, unless otherwise agreed.
 
DELIVERY. CROSSING THE DELIVERY 4. If the parties are no specific delivery date, but a specific deadline for delivery is agreed, this period starts when the contract is entered into and the payments due at the conclusion of the contract.
 
5. If the Supplier anticipates that he will be unable to provide the time for delivery, the product shall inform the Purchaser immediately in writing, stating the reason and, if possible, the time when delivery can be expected.
 
PAYMENT 6. Whatever the means of payment is not deemed to have been effected before the full amount has been irrevocably credited to the account of the Supplier.
 
7. In default of payment may, after written notice to the Purchaser, the Supplier suspend the execution of the delivery until he receives payment. If the Buyer has not paid the amount due within 14 days, the Supplier is entitled to terminate the contract by written notice to the Purchaser and he is entitled to compensation for the damage suffered. The compensation shall not exceed the agreed purchase price.
 
RETENTION 8. The Product shall remain the property of the Supplier until full payment of the purchase price has been made.
 
LIABILITY FOR DEFECTS 9. Damage caused during transport from the supplier to the Customer in writing as soon as possible or reported by pictures of the damage done by the Purchaser to the Supplier. This message must in any case be the day after delivery. If the buyer does not lack in writing to the Supplier within the prescribed period, he loses his right to remedy the defect or compensation for the defect.
 
10. He should Once the Supplier receives a notification, remedy the defect as soon as possible and for their own account.
 
11. If, despite the notification of the Purchaser and no defect is found for which the Supplier is liable, the Supplier is entitled to compensation for him as a result of the notice costs incurred.
 
12. Unless otherwise agreed, necessary transport be made to the Supplier and return of the Product and / or parts thereof for the remedying of defects for which the Supplier is liable, for the account and risk of the Supplier. The Purchaser shall follow the instructions of the Supplier with respect to such transportation observed.
 
13. Unless otherwise agreed, additional repair costs and transport, which the Supplier caused by the product on a different destination specified in the contract or place - if no destination is called - the place of delivery, borne by the Buyer.
 
14. The Supplier is not liable for defects arising from products supplied by the Buyer.
 
15. The liability of the Supplier for defects is limited to damages which occur during transport from supplier to buyer / dealer. This limitation excludes liability for each other from the lack damages, including lost profits or other consequential damages. Arising from
 
FORCE MAJEURE 16. Either party has the right to the performance of its contractual obligations to suspend the extent such performance is impeded or made ​​unreasonably onerous by any of the following circumstances: industrial disputes and any other circumstance beyond the control of the parties such as fire, war , extensive military mobilization, insurrection, requisition, seizure, embargo, restrictions on the use of power and defects or delays in deliveries by sub-contractors caused by any of the circumstances mentioned in this article. A circumstance referred to in this article, whether it occurs before or after the conclusion of the contract, give a right to suspension only if its effect on the performance of the contract at the time of conclusion of the contract could not be foreseen.
 
17. The party claiming Force Majeure shall give the other party in writing without delay to notify the occurrence and cessation of such circumstance. If Force Majeure prevents the fulfillment of obligations by the Buyer shall compensate the costs incurred by the Supplier for the securing of the Product. And protect
 
18. Irrespective of the other consequences arising from these General Conditions, either party shall be entitled to terminate the contract by written notice to the other party if the execution of the contract for more than six months suspended.
 
CONSEQUENTIAL 19. Unless otherwise stated in these Terms and Conditions is indicated, is not a party towards the other liable for lost profits, loss of use, loss of contracts or for any consequential or indirect loss whatsoever. DISPUTES AND APPLICABLE LAW 20. All disputes arising out of or in connection with the contract shall be first, and finally settled under the Rules of Arbitration of the International Chamber of Commerce by one or more arbitrators appointed in accordance with these rules. 21. The contract is subject to the substantive law of the country of the supplier.
 
 
 
 
CONDITIONS GENERALES TERRECOTTE BENELUX & DANEMARK 
 
DÉCISION PROVISOIRE 
1. Les présentes conditions générales sont applicables lorsque les parties conviennent par écrit ou autrement. Lorsque les Conditions générales applicables à un contrat, tout changement doit être ou écart par rapport à ces conditions par écrit. L'article à livrer en vertu de ces Conditions générales de vente (d'affaires) est (sont) ci-après dénommé le '' produit ''. Si l'expression «utilisé» par écrit '' dans ces Conditions Générales d'Utilisation, cela signifie par un document signé par les deux parties, par lettre, fax, e-mail, un magasin ou un autre moyen convenu par les parties.
 
PRODUITS 
2. Les informations figurant dans la documentation générale des produits et des listes de prix et les spécifications, ou non, sous forme numérique, sont obligatoire que dans la mesure il se réfère. 
 
LIVRAISON, RISQUE DE TRANSFERT 
3. Toute terme de commerce convenues sont interprétées en vigueur à la conclusion du contrat. Après la INCOTERMS Si aucune condition de est expressément convenu, la livraison est «Ex Works» (EXW). Si lors de la livraison "Ex Works '' le fournisseur à la demande de l'acheteur, engage à envoyer le produit à l'endroit de destination en soi, le risque est plus tard que le transfert du produit au premier transporteur, sauf accord contraire.
 
LIVRAISON. PASSAGE DE LA LIVRAISON 
4. Si les parties ne sont pas la date de livraison spécifique, mais un délai spécifique pour la livraison est convenu, cette période commence lorsque le contrat est conclu et les paiements dus à la conclusion du contrat. 
 
5. Si le Fournisseur prévoit qu'il ne sera pas en mesure de fournir la date de livraison, le produit doit informer l'acheteur immédiatement et par écrit, en indiquant la raison et, si possible, le moment où la livraison peut être attendue. 
 
PAIEMENT 
6. Quel que soit le moyen de paiement est réputé ne pas avoir été effectuée avant que le montant a été irrévocablement crédités sur le compte du fournisseur.
 
7. A défaut de paiement peut, après avis écrit à l'acheteur, le fournisseur de suspendre l'exécution de la livraison jusqu'à réception du paiement. Si l'acheteur n'a pas payé le montant dû dans les 14 jours, le fournisseur est en droit de résilier le contrat par notification écrite adressée à l'Acheteur et il a droit à une indemnisation pour le préjudice subi. La rémunération ne doit pas dépasser le prix d'achat convenu. 
 
CONSERVATION 
8. Le produit doit rester la propriété du fournisseur jusqu'au paiement intégral du prix d'achat a été effectué. 
 
Responsabilité pour les défauts 
9. Les dommages causés lors du transport entre le fournisseur et le client par écrit dès que possible ou rapporté par des photos des dommages fait par l'Acheteur au Fournisseur. Ce message doit en tout cas être le jour après l'accouchement. Si l'acheteur ne manque pas par écrit au Fournisseur dans le délai prescrit, il perd son droit à la réparation du défaut ou de compensation pour le défaut. 
 
10. Il devrait fois le fournisseur reçoit une notification, corriger le défaut dès que possible et pour leur propre compte.
 
11. Si, en dépit de la notification de l'Acheteur et aucun défaut est trouvé pour laquelle le fournisseur est responsable, le fournisseur a le droit à une indemnisation pour lui en raison des coûts de préavis encourus. 
 
12. Sauf convention contraire, le transport nécessaires soient apportées au fournisseur et le retour du produit et / ou des parties de celui-ci pour la réparation des défauts qui le Fournisseur est responsable, pour le compte et aux risques du Fournisseur. L'Acheteur doit suivre les instructions du fournisseur à l'égard de ce type de transport observé. 
 
13. Sauf convention contraire, les frais de réparation supplémentaires et de transport, dont le fournisseur causés par le produit sur ​​une autre destination précisé dans le contrat ou le lieu - si la destination est appelé - le lieu de livraison, pris en charge par l'acheteur. 
 
14. Le fournisseur est pas responsable des défauts provenant de produits fournis par l'acheteur.
 
15. La responsabilité du Fournisseur pour les défauts est limitée aux dommages qui se produisent pendant le transport du fournisseur à l'acheteur / vendeur. Cette limitation exclut toute responsabilité pour l'autre des dommages de manque, y compris la perte de profits ou autres dommages indirects. Découlant de 
 
FORCE MAJEURE 
16. Chacune des parties a le droit à l'exécution de ses obligations contractuelles à suspendre la mesure telle performance est entravée ou rendue déraisonnablement onéreuse par l'une des circonstances suivantes: les conflits du travail et de toute autre circonstance indépendante de la volonté des parties comme le feu, la guerre , mobilisation générale, insurrection, réquisition, saisie, embargo, restrictions sur l'utilisation d'énergie et défauts ou retards dans les livraisons de sous-traitants provoquées par l'une des circonstances mentionnées dans cet article. Une circonstance visé au présent article, si elle se produit avant ou après la conclusion du contrat, donner un droit de suspension que si son effet sur l'exécution du contrat au moment de la conclusion du contrat ne pouvait pas être prévu.
 
17. La partie invoquant la Force Majeure devra informer l'autre partie par écrit notifier sans délai à l'apparition et la fin de la circonstance. Si la Force Majeure empêche l'exécution des obligations par l'acheteur sont compenser les coûts encourus par le fournisseur pour l'obtention du produit. Et protéger 
 
18. Indépendamment des autres conséquences découlant de ces Conditions générales, chacune des parties aura le droit de résilier le contrat par notification écrite à l'autre partie si l'exécution du contrat de plus de six mois avec sursis. 
 
INDIRECTS 
19. Sauf indication contraire dans les présentes Conditions générales est mentionnée, pas une partie envers l'autre responsable de la perte de profits, perte d'usage, perte de contrats ou de toute perte ou indirecte. 
 
LITIGES ET LOI APPLICABLE 
20. Tous les litiges découlant de ou en relation avec le contrat sera la première, et tranchés définitivement suivant le Règlement d'arbitrage de la Chambre de commerce internationale par un ou plusieurs arbitres nommés conformément à ces règles. 
 
21. Le contrat est soumis à la loi de fond du pays du fournisseur.
 

 

 

VŠEOBECNÉ OBCHODNÍ TERRECOTTE BENELUX & DÁNSKO

Předběžné určení 1. Tyto Všeobecné podmínky se použijí, pokud se strany nedohodnou písemně nebo jinak. Když Všeobecné podmínky se vztahují na smlouvy, jakákoliv změna by měla být v nebo odchylky od těchto podmínek písemně. Položka být dodáno na základě těchto Všeobecných obchodních podmínek (byznys kategorie) je (jsou) dále jen jako "" výrobek "". V případě, že výraz "použitý" písemně "" v těchto Všeobecných obchodních podmínek, znamená to, že dokumentem podepsaným oběma stranami, dopisem, faxem, e-mailem, obchod nebo jakoukoli jinou metodu dohodnutém stranami.

ZBOŽÍ 2. Informace uvedené v dokumentaci k produktu a obecné ceníky a specifikací, ať už v digitální podobě, nebo ne, jsou závazné pouze v rozsahu, v němž odkazuje. Dodávka, rizika transferu 3. Každý souhlasil obchodu termín se považují za platná při uzavření smlouvy. Po

INCOTERMS Pokud žádný obchod pojem výslovně dohodnuto, musí být dodávky "ze závodu" (EXW). Pokud při dodání "Ex Works" "Dodavatel na žádost kupujícího, zavazuje zaslat zboží na místo určení v sobě riziko pozdější než převodem výrobku prvnímu dopravci, pokud není dohodnuto jinak.

DODÁNÍ. PŘEKRAČOVÁNÍ DODÁVKY 4. Pokud strany nejsou konkrétní datum doručení, ale konkrétní termín dodání je dohodnuto, začíná tato doba dnem, kdy smlouva je uzavřena a platby splatné při uzavření smlouvy.

5. V případě, že dodavatel předpokládá, že bude schopna poskytnout čas pro doručení Výrobek musí neprodleně informovat Kupujícího písemně s uvedením důvodu a, pokud je to možné, doba, kdy lze dodávku očekávat.

PLATBA Platba je 6. Bez ohledu na způsob platby není považováno za uskutečněné před plná částka byla neodvolatelně připsána na účet dodavatele.

7. V prodlení s placením, může po písemném oznámení kupujícímu, Dodavatel pozastavit provádění dodávky až po přijetí platby. V případě, že kupující nezaplatí dlužnou částku do 14 dnů, je dodavatel oprávněn odstoupit od smlouvy písemným oznámením kupujícímu a má nárok na náhradu vzniklé škody. Výše odškodnění nesmí přesáhnout sjednanou kupní cenu.

UCHOVÁVÁNÍ 8. Výrobek zůstává vlastnictvím dodavatele do doby, než do úplného zaplacení kupní ceny.

ODPOVĚDNOST ZA VADY 9. Škody způsobené při přepravě od dodavatele k zákazníkovi písemně co nejdříve, nebo reportoval obrázky škody způsobené kupujícím dodavateli. Tato zpráva musí být v každém případě den po porodu. V případě, že kupující není nedostatek písemně Dodavateli ve stanovené lhůtě, ztrácí své právo vadu odstranit nebo náhradu za vady.

10. Měl by Jakmile dodavatel obdrží oznámení, odstranit závadu co nejdříve a na svůj vlastní účet.

11. Pokud i přes oznámení Kupujícího a bez vady zjistil, za které dodavatel odpovídá, je dodavatel nárok na náhradu za něj v důsledku tohoto oznámení vynaložených nákladů.

12. Není-li dohodnuto jinak, třeba transport být dodavateli a vrácení výrobku a / nebo jeho částí pro nápravu vady, za které dodavatel je odpovědný, na účet a riziko dodavatele.Kupující postupujte podle pokynů dodavatele s ohledem na takovou přepravu pozorována.

13. Není-li dohodnuto jinak, náklady na dodatečné opravy a dopravy, které Dodavatel způsobené výrobkem na jiné místo určení uvedené ve smlouvě nebo v místě - není-li cíl, se nazývá - místo dodání, nese kupující.

14. Dodavatel neodpovídá za vady vzniklé z produktů dodaných kupujícím.

15. Odpovědnost dodavatele za vady, je omezena na náhradu škody, které se vyskytují v průběhu přepravy od dodavatele kupujícího / prodejce. Toto omezení vylučuje odpovědnost za sebe z nedostatku škody, včetně ušlého zisku nebo jiné následné škody. Z titulu VYŠŠÍ MOC

16. Každá ze stran má právo na plnění svých smluvních závazků pozastavit takový výkon míry je narušena nebo jimi nepřiměřeně zatěžující některou z následujících podmínek: pracovněprávních sporů a jiných okolností mimo kontrolu smluvních stran, jako je požár, válka rozsáhlé vojenské mobilizace, povstání, zabavení, konfiskace, embargo, omezení týkající se použití síly a vad nebo zpoždění v dodávkách od subdodavatelů způsobené některá z okolností uvedených v tomto článku.Okolnosti uvedené v tomto článku, ať už k ní dojde před nebo po uzavření smlouvy, dát právo na pozastavení jen tehdy, pokud nebylo možno předvídat jeho vliv na plnění smlouvy, v době uzavření smlouvy.

17. strana vyšší moc odvolávají, musí dát druhou stranu neprodleně písemně oznámit vznik a ukončení takového okolnosti. Jestliže vyšší moc brání splnění povinností ze strany kupujícího je povinen uhradit náklady, které vznikly dodavateli pro zajištění výrobku. A chránit

18. Bez ohledu na další důsledky vyplývající z těchto Všeobecných podmínek, kterákoli ze stran je oprávněna smlouvu ukončit písemným oznámením druhé smluvní straně v případě, že plnění smlouvy po dobu delší než šest měsíců pozastavena.

NÁSLEDNÉ 19. Není-li uvedeno jinak v těchto termínech a podmínkách je uvedeno, není smluvní stranou vůči druhé straně odpovědnost za ušlý zisk, ztrátu užívání, ztrátu smlouvy nebo jakékoliv následné či nepřímé škody vůbec.

SPORY a rozhodné právo 20. Všechny spory vyplývající z nebo v souvislosti se smlouvou, musí být první, a nakonec řešeny podle Pravidel rozhodčího řízení Mezinárodní obchodní komory jedním nebo více rozhodci jmenovanými v souladu s těmito pravidly. 21. Smlouva se řídí hmotným právem země dodavatele

Powered By OpenCart
Terrecotte Europe © 2018